View RKF No.       


Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 249
Price: £1995.00
Members Price: £1795.5
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 250
Price: £1995.00
Members Price: £1795.5
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 252
Price: £1950.00
Members Price: £1755
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 253
Price: £1950.00
Members Price: £1755
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 260
Price: £1950.00
Members Price: £1755
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 251
Price: £1750.00
Members Price: £1575
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 259
Price: £1750.00
Members Price: £1575
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 261
Price: £1750.00
Members Price: £1575
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 254
Price: £1450.00
Members Price: £1305
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 255
Price: £1250.00
Members Price: £1125
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 256
Price: £1250.00
Members Price: £1125
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 257
Price: £1150.00
Members Price: £1035
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 258
Price: £1150.00
Members Price: £1035
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 233
Price: £995.00
Members Price: £895.5
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 234
Price: £995.00
Members Price: £895.5
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 235
Price: £995.00
Members Price: £895.5
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 236
Price: £995.00
Members Price: £895.5
Sold
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 239
Price: £895.00
Members Price: £805.5
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 240
Price: £895.00
Members Price: £805.5
For Sale
Kohaku
Hoshikin
Hoshikin Kohaku
RKF: 243
Price: £895.00
Members Price: £805.5
Sold
Showing 1 - 20 of 29 Koi